Vedtægter

§1. KLUBBENS NAVN OG  HJEMSTED

Navn

Forkortet

Stiftet

Hjemsted

Hjemmebane

 

§2 KLUBBENS FORMÅL

At dyrke bowling som samlingspunkt i socialt samvær, samt venskabsbowling med diverse andre pensionistklubber.

 

§3 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Enhver pensionist eller efterlønsmodtager kan opnå  medlemskab.

 

§4 GYLDIG UDMELDELSE

Udmeldelse sker til kassereren med mindst 1 måneds varsel  til den første i en måned. Endvidere skal skyldig  kontingent være  betalt, inden udmeldelsen er gyldig.

 

§5 KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent dækker baneleje, samt et bidrag til klubben.

Betalingsdag første mandag i måneden.

Betales 11 gange årligt. (juli fri).

Skyldes der mere en 2 måneders kontingent slettes   medlemsrettighederne

 

§6 BESTYRELSEN

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.

Derudover vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle for 2 år.

Der vælges 2 suppleanter, 1 bilagskontrollant, samt 1

suppleant for  bilagskontrollant. Alle for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang under ansvar over for generalforsamlingen.

 

§7 TEGNINGSREGLER

Formand samt kasserer kan tegne foreningen hver for sig.

 

§8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer, formand, 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 bestyrelsessuppleant, samt bilagskontrollant + suppleant for bilagskontrollant vælges på ulige år.  Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem samt 1 bestyrelssuppleant vælges på lige år.

Beretning og årsregnskab aflægges til godkendelse. Indsendte forslag behandles og der foretages valg i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet indsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§9 DAGSORDEN

1. Valg

2. Formandens beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg i henhold til vedtægterne.

6. Eventuelt.

 

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt og med samme varsel som ordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne ønsker det.

Begæring om ekstraordinær generalforsamling, bilagt motiveret dagsorden, skal fremsendes skriftligt til formanden.

 

§ 11 AFSTEMNING

Afstemning sker ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Såfremt mindst 5 medlemmer eller dirigent ønsker skriftlig afstemning, skal dette imødekommes.

Ved afstemning om vedtægtsændringer, kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for .

 

§ 12 OPLØSNING AF KLUBBEN

Opløsning af klubben kan kun ske, på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.

Vedtagelse herom skal ske med mindst 2/3 majoritet          af antal fremmødte medlemmer.

Klubbens midler overføres til ungdomsarbejde indenfor Køge  Bowling Center.

 

§ 13 KLUBBENS ANSVAR

Klubben og derved  klubbens bestyrelse kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for skader, der påføres medlemmer eller forvoldes af disse,  selv om det sker under et af klubben afviklet arrangement.

 

Disse vedtægter er tiltrådt på ekstraordinær generalforsamling den 19. april 2018.

 

Vedtægterne kan downloades her

Køge Bowling Klub 84

KBK.84

23. maj 1984

Køge Kommune, Region-Sjælland

Køge Bowling Center

Køge Bowling Klub 84 · v/formand Bent Andersen · Telefon 5151 7302